Ochrana súkromia je neoddeliteľnou súčasťou pri práci fotografa. Rešpektujem súkromie
každého klienta a ochrana vášho súkromia je pre mňa prioritou. Z dôvodu potreby lepšieho
chápania ochrany a spracúvania vašich osobných údajov, vám preto odporúčam, aby ste si
prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov.
Tieto zásady určujú, ako a na akom právnom základe dochádza k spracúvaniu vašich
osobných údajov, ak ste klientom alebo potenciálnym klientom, prípadne inou osobu.

O mne

Som profesionálna fotografka so zameraním na široké spektrum druhov fotografií, od
portrétnych fotografií cez svadobné fotografie až po propagačné fotografie v rámci
partnerských spoluprác s rôznymi spoločnosťami. Všetky moje kontaktné údaje môžete nájsť
na mojej internetovej stránke www.gabrielamendel.sk.
Pri získavaní a spracúvaní akýchkoľvek osobných údajov o vás, prípadne o ďalších osobách,
sa vždy riadim platnými právnymi predpismi, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení a autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení.
Kto je prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov
Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je Mgr. Gabriela Kováčiková.

Vaše osobné údaje spracúvam ako prevádzkovateľ, teda určujem
ako budú vaše osobné údaje spracúvané a za akým účelom, akú dlhú dobu budú spracúvané
prípadne vyberám ďalších sprostredkovateľov.
Týmto dokumentom si plním svoju informačnú povinnosť, ktorá mi vyplýva z čl. 13 ods. 1,2
GDPR.

Aké osobné údaje o vás spracúvam

Mojou náplňou práce je vyhotoviť fotografie podľa vašich požiadaviek a predstáv na základe
vašej objednávky. K tomu o vás potrebujem získať nevyhnutné osobné údaje na to, aby sme
sa mohli skontaktovať, dohodnúť sa na termíne fotenia a ďalších detailoch, podľa toho, o aký
typ fotografií máte záujem. Pritom spracúvam o vás iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné
na to, aby som vám vedela dodať profesionálne fotografické služby. Tieto údaje mi
poskytujete pri objednávaní mojich služieb, a to telefonicky, e-mailom, osobne alebo
písomne. Bez ich poskytnutia nie je možné úspešne dodať fotografické služby. Medzi osobné
údaje, ktoré o vás spracúvam patria najmä nasledujúce: meno, priezvisko, adresa, telefónne
číslo, e-mailová adresa, vaša podobizeň na fotografii. Tieto osobné údaje o vás spracúvam
najmä za účelom poskytovania fotografických služieb.
Prečo potrebujem vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje potrebujem k tomu, aby som vám mohla dodať kvalitné a profesionálne
fotografické služby, teda fotografické dielo, ktoré ste si u mňa objednali alebo ktoré si chcete
objednať.

Aký je právny základ spracúvania vašich osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov vykonávam na zmluvnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov na zmluvnom základe znamená, že bez toho, aby
som tieto vaše osobné údaje spracovala, vám nemôžem poskytnúť služby, resp. vyhotovenie
fotografického diela, ktoré ste si ako klient objednali alebo ktoré si chcete objednať.
Niektoré vaše fotografie používam na prezentáciu svojej tvorby na mojej internetovej stránke,
prípadne na sociálnych sieťach. Právnym základom na takúto moju prezentáciu je oprávnený
záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vaše fotografie umiestňujem na internetovú
stránku prípadne sociálne siete až po vašom súhlase s ich zverejnením podľa Občianskeho
zákonníka (pozri časť Zverejňovanie fotografií). V prípade, ak sa rozhodnete, že už si viac neželáte
zverejnenie vašej fotografie na účely prezentácie mojej fotografickej tvorby, môžete mi svoju
žiadosť o jej stiahnutie adresovať telefonicky alebo e-mailom uvedeným na mojej internetovej
stránke www.gabrielamendel.sk.


V súvislosti s vyhotovením fotografického diela môžu byť zaznamenané aj osobné údaje
ďalších osôb, iných od osoby klienta (najmä pri akciách typu svadba). V rámci nerušeného
a bezproblémového výkonu fotografického diela ste pre tento prípad vopred ústne upozornení,
že nesiete zodpovednosť za to, že tieto osoby sú oboznámené s tým, že ich osobné údaje,
najmä ich podobizeň, budú spracúvané a aké majú práva.

Zverejňovanie fotografií

V rámci výkonu fotografického diela je možné, že niektoré fotografie budú zverejnené na
mojej webovej stránke www.gabrielamendel.sk, prípadne na sociálnych sieťach, za účelom
prezentácie mojej práce. O možnosti zverejnenia týchto fotografií ste ako klient vždy vopred
poučený a ich zverejnenie je možné len s vašim privolením. V prípade, ak sa rozhodnete po
zverejnení fotografie tak, že si už neželáte, aby bola vaša fotografia alebo vaše fotografie
uverejnené na mojej webovej stránke, prípadne sociálnych sieťach, môžete mi adresovať vašu
žiadosť o stiahnutie tejto fotografie alebo fotografií prostredníctvom telefónu alebo e-mailom.
V žiadnom prípade neuverejňujem vašu podobizeň bez vášho privolenia. V prípade, ak sú pri
výkone fotografického diela zaznamenané aj podobizne iných osôb, ako klient ste poučený
o tom, že zodpovedáte za poučenie týchto osôb o možnosti zverejnenia fotografie s ich
podobizňou a zabezpečenia nerušeného výkonu fotografického diela. Zároveň ste ako klient
poučený o vašej zodpovednosti za prípadné porušenie práv týchto osôb v zmysle autorského
zákona alebo občianskeho zákonníka, týkajúcich sa ochrany osobnosti. Táto zodpovednosť sa
však nevzťahuje na prípady, keď tieto osoby výslovne požiadali o nezachytávanie fotografií
s ich podobizňou alebo o nezverejnenie takejto fotografie.

Kam putujú vaše údaje

Vaše osobné údaje nesprístupňujem žiadnym ďalším osobám, s výnimkou zverejnenia
fotografie s vašou podobizňou, a to iba na účely prezentácie mojej tvorby a s vašim
privolením. K takto zverejnenej fotografii však neprikladám žiadne ďalšie vaše osobné údaje.
Vaše osobné údaje nesprístupňujem bezdôvodne tretím osobám. Výnimkou je sprístupnenie
na základe zákonnej povinnosti.

Aké máte práva

V rámci GDPR máte právo na prístup k vašim osobným údajom. V rámci tohto práva ma
môžete kedykoľvek kontaktovať a vyzvať ma na zverejnenie zoznamu, aké osobné údaje
o vás spracúvam, a to do 15 dní od vašej žiadosti.
Pokiaľ sa niektorý z vašich osobných údajov zmení, najmä priezvisko, telefónne číslo alebo e-
mail, máte na doplnenie alebo zmenu osobných údajov, ktoré o vás spracúvam.
Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že o vás
spracúvam osobné údaje nezákonne alebo z iného relevantného dôvodu.
Taktiež máte právo na prenos vašich osobných údajov, pokiaľ by ste ich chceli preniesť
k niekomu inému alebo si chcete svoje osobné údaje vziať. Táto požiadavka je obdobná
s vašim právom na prístup k osobným údajom, avšak jej spracovanie trvá dlhšiu lehotu, a to
najmenej 30 dní.


Vaším právo je tiež právo na výmaz, tzv. právo byť zabudnutý. Využiť ho môžete v prípade,
ak si budete želať vymazať všetky osobné údaje, ktoré o vás spracúvam, a to ako zo systému,
tak aj zo všetkých záloh. Na uplatnenie tohto vášho práva potrebujem 10 dní.
V prípadoch stanovených zákonom som viazaná povinnosťou uchovávať niektoré vaše
osobné údaje. V týchto prípadoch sú vymazané všetky vaše osobné údaje, ktoré sa na zákonnú
povinnosť ich uchovávania neviažu. O ukončení takéhoto výmazu vás budem informovať.
V prípade, ak máte pocit, že s vašimi nezaobchádzam v súlade so zákonmi, máte právo
kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. V prípade využitia tohto
práva by som vás rada požiadala, aby ste ma najskôr informovali o vašom podozrení, aby sme
mohli takúto prípadnú situáciu vyriešiť a prípadné pochybenie napraviť.
O vašich osobných údajoch zachovávam mlčanlivosť, ktorá trvá aj po skončení vašej
objednávky na vyhotovenie fotografického diela. Vaše osobné údaje bez vášho súhlasu
nebudú vydané žiadnej inej osobe, s výnimkou zákonných povinností.
Doba spracúvania vašich osobných údajov


Vaše osobné údaje uchovávam po dobu stanovenú právnymi predpismi, a v prípade
spracúvania vašich osobných údajov na zmluvnom základe alebo na základe oprávneného
záujmu, spracúvam vaše osobné údaje v predpokladanej lehote 3 rokov.
V prípade akýchkoľvek vašich otázok týkajúcich sa ochrany vašich osobných údajov, na ktoré
ste našli odpoveď v tomto dokumente, ma môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu.
Ďakujem vám za vašu prejavenú dôveru.


Mgr. Gabriela Kováčiková